Το ξένο συνάλλαγμα έχει τεράστιο αντίκτυπο στους επενδυτές μας και η συμβολή της ομάδας της Alpha είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής μετριασμού του κινδύνου όσον αφορά την κατηγορία μετοχών. Έχοντας ήδη συνεργαστεί με αρκετούς παρόχους υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της συνεργασίας με την Alpha είναι ότι συνεργάζεσαι με μια ομάδα που κατανοεί πλήρως τις πιέσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές επενδύσεων.

Δεδομένου ότι μας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τον αντίκτυπο της αγοράς ξένου συναλλάγματος καθ’ όλη τη διάρκεια μιας επένδυσης από την πλευρά μας, η μοναδική της προσέγγιση θα μας χρησιμεύσει για την περαιτέρω αύξηση του ξένου κεφαλαίου.

Javier Boveda

Chief Financial Officer
Incus Capital